در فضیلت عقیق

 

.:به نام خدا:.

منقولت حضرت امیر المومنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند انگشتر یا قوت برای شرافت و زینتش و فیروزه برای نصرت و پاریش و حدید صینی برای قوتش و عقیق سرخ برای حرز و دفع دشمنان و بلاها .

در حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا (ع)مروریستکه: عقیق فقر و درویشی را بر طرف میکند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل میکند و در حدیث صحیحی دگر از آن حضرت منقولستکه هرکه قرعه با انگشتر عقیق بزند بهره او تمامتر بیرون میآید .

در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر (ع) منقولستکه انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد امید هست که عاقبتش مقرون بخیرو نیکی باشد .

حضرت محمد(ص) فرمود: هرکه عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است.

از حضرت صادق (ع) منقولستکه انگشتر عقیق مورث ایمنی است در سفر و هرکه انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت مارش البته نیکو باشد و در حدیث دیگری وارد شده است که حاکمی پی شخصی فرستاده بود بسبب جرمی که انجام داده بود حضرت صادق (ع) فرمود که انگشتر عقیق باو رسانید چنان کردند مکروهی به اون نرسید.

منقولستکه شخصی به نزد حضرت رسول(ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموالکم را برد حضرت فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی نگاه میدارد آدمی را .

در حدیث معتبر از بشیردهان منقول است که عرض کردم کدام یک از نگینها بر انگشتر خود بنشانیم حضرت محمد (ص) فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ و زرد و سفید که اینها سه کوهند در بهشت اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است به خانه رسول خدا (ص) و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است به خانه حضرت فاطمه (ع) و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیرالمومنین(ع) و همه آنها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاریست از برف سردتر و از شیر سفیدتر و نمیخورد از آن نهر ها مگر آل محمد (ص) و شیعیان ایشان .

منقولستکه سخصی را از برابر حضرت امام محمد باقر (ع) گذرانیدند  تازیانه بسیار بر او زده بودند حضرت فرمود انگشتر عقیق او کجاست اگر با او می بود تازیانه نمی خورد.

در حدیث معتبر از امام حسین (ع) منقولستکه چون حضرت موسی (ع) بر کوه طور با حق تعالی مناجات  کرد و بر زمین نظر کرد حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید پس فرمود که قسم  خوردم به ذات مقدس خود که عذاب نکنم بآتش جهنم دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد  اگر ولایت علی بن ابی طالب (ع) داشته باشد .

در حدیث دیگر منقولستکه جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول و گفت یا محمد پروردگارم سلامت میرساند و میگوید انگشتر را بدست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن و بگو به علی بن ابیطالب (ع) پسر عمت که انگشتر را بدست راست بکند ونگینش را عقیق بکند حضرت امیر المومنین (ع) پرسید که یا رسول الله عقیق کدام است فرمود: که کوهی است در یمن که برای خدا اقرار کرده است به یگانگی و برای من بع پیغمبری و برای تو و اولاد تو بامامت و برای شیعیان تو ببهشت و برای دشمنان تو بجهنم .

از حضرت علی (ع) منقولستکه نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند بچهل درجه زیادتی دارد .

((مآخذ : کتاب حلیه المتقین

/ 0 نظر / 20 بازدید